nedelja, 13 novembar 2016 16:53

Transnacionalna koalicija nevladinih organizacija jugoistočne Evrope za zaštitu žena i dece od trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja – STOP

Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Donator:  Evropska komisija

 

Partneri:  Vive žene BiH, PPF Albanija, CPT Kosovo, Medjaši Makedonija

 

Period implementacije: 01.01.2016. – 31.12.2019.

 

Ciljevi i rezultati projekta:  Ovaj projekat ima za cilj kreiranje boljih politika kažnjavanja trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja. Nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Srbije, Makedonije i Kosova će preduzeti akcije za zaštitu prava migranata, uključujući i one koji trenutno prolaze kroz tzv. Balkansku rutu, a koji polaze iz Sirije, Avaganistana i dr., do zemalja zapadne Evrope. Međutim, politika zatvaranja granica pojedinih članica EU i promena politika u pogledu odnosa prema migrantima, ukazuju na mogućnost da određeni broj migranata trajnije ostane u trenutno tranzitnim zemljama, što povećava rizik od trgovine ljudima i posledično, zlostavljanje dece i žena. Obzirom da svaki od partnera na projektu poseduje ogromno iskustvo i znanje, oni će, u saglasnosti sa ciljevima i očekivanim rezultatima projekta, kreirati pojedinačne planove za razvoj nacionalnih strategija koje će se baviti ovim problemima. Kreiranjem jake regionalne mreže partnera, projekat će razviti i uspostaviti jasnu strategiju, koja će biti kamen temeljac za pojačani aktivizam civilnog sektora, povećati kapacitete partnera NVO i unaprediti dijalog između državnih vlasti i civilnog sektora na području jugoistočne Evrope. Pet IPA država se suočava sa istim problemima vezanim za trgovinu ljudima i rodno zasnovano nasilje, a koji se manifestuju kroz nedostatak odgovarajućeg pravnog okvira i definisanih politika, kao neophodnih preduslova za legitimnu i legalnu borbu protiv ovih pojava, nepostojanje mehnizama koji bi osigurali implementaciju zakonskih normi i definisanih politika, kao i nepostojanja javnog zagovaranja za postizanje ovih ciljeva. Zbog svega toga, biće organizovanih treninzi za predstavnike državnih organa, sudske vlasti, policije i nevladinog sektora.

Osnovni cilj: osposobiti organizacije civilnog društva da učestvuju i poboljšavaju proces dijaloga sa vlastima, utičući na proces sprovođenja politika i donošenja odluka.

Posebni ciljevi: kreiranje i osnaživanje mreže nevladinih organizacija, kroz razmenu znanja i veština, radi povećanja njihovog kapaciteta za sprovođenje kapmanja i javno zagovaranje problem nelegalnih migracija i njegovih posledica, kao što je trgovina ljudima i rodno zasnovano nasilje.

  1. Izgradnja kapaciteta za zaštitu žena i dece žrtava, i iskorenjivanje, kako rodno zasnovanog nasilja, tako i trgovine ljudima, svih stejkholdera u Srbiji, Albaniji, BiH, Makedoniji i Kosovu.

 

  1. Uspostavljanje koherentnog i koordinisanog dijaloga između civilnog sektora i javnosti, nacionalnih i lokalnih donosioca odluka, u oblasti zaštite žena i dece žrtava trgovine ljudima.

 

  1. Podizanje svesti i razvoj strateškog plana javnog zagovaranja za izmenu nacionalnih legislativa koje regulišu zaštitu žena i dece i sprečavanje rodno zasnovanog nasilja i trgovine ljudima.

Detaljnije na: http://www.winkforhelp.org/

Pročitano 7239 puta

 


ROMSKI CENTAR ZA DEMOKRATIJU
ROMA CENTER FOR DEMOCRACY © 2016 do 2018 RCD Bujanovac.

Kosovska 19/5 17520 Bujanovac

Partizanska 9a/9 17500 Vranje

Realizovani Projekti